100 dagers plan - viktige politiske mål for de første hundre dagene i posisjon

De første hundre dagene vil Vågan Kommune

 • Bruke vår innkjøpsmakt og gå foran i arbeidet med å sikre ryddige arbeidsforhold og grønne løsninger. Forplikte Vågan kommune til å kreve seriøsitetskrav i arbeidslivet gjennom formelle vedtak.
 • Gjøre vedtak om å utrede bassengkapasitet i kommunen som helhet, herunder også alternativ med utredning av opplæringsbasseng i Kabelvåg. Investering, driftskostnader, transport osv.
 • Opprette fagstilling med ansvar for ungdomsarbeid og oppfølging av eksisterende møtested / klubb.
 • Styrke kommunens fagkompetanse ang. miljø - miljørådgiver.
 • Fatte prinsippvedtak om at Vågan kommune skal være en leksebevisst kommune. Bruk av lekser, evt. innføring av leksefri skole drøftes på den enkelte skole (skoleledelse, lærere, elever og foreldre. ) Denne posisjonen oppmuntrer forsøk med organisering av undervisningen med arbeidsplaner og leksefri, der skolearbeidet i hovedsak gjøres på skolen.
 • Styrke forankring av besøksforvaltning og bærekraftprosjekt innen reiselivet. Egen skolering i kommunestyret.
 • Opprette arbeidsutvalg for reiseliv og besøksforvaltning.
 • Opprette et søkbart Folkehelsefond der lag, foreninger og frivillige kan søke delfinansiering til gode folkehelsetiltak (Jfr. forslag til vedtekter utarbeidet av rådmann)
 • Igangsette arbeidet med å evaluere Vågan Eiendom KF. Målet er å få til ei optimal forvaltning av kommunens eiendommer, fornøyde brukere, samt å se om det er mulig å redusere bilkjøring, jfr klimamålene.  
 • Gjøre vedtak om at idrettslag og andre frivillige lag og organisasjoner som arrangerer stevner og kulturtilbud for barn og unge i Vågan fritas for å betale leie for overnatting på kommunale skoler i Vågan f.o.m 2020 som et incentiv for å skape arrangement og aktivitet. Eventuelle kostnader / kompensasjon inntekt skoler innarbeides i budsjett.
 • Økonomisk støtte til drift av internasjonalt møtested innarbeides i budsjett.
 • Starte arbeidet med inkluderingsdugnad.                      Vågan kommune skal være pådriver for en inkluderingsdugnad der vi i nært samarbeid med næringsliv, frivillige lag og foreninger, idrettsråd og enkeltpersoner ser på hvordan vi kan bedre kan systematisere integrering og inkludering av bosatte flyktninger og andre tilflyttere
 • Gjøre det enklere å pendle til jobb ved å benytte kollektivtrafikk, etablere tidlig bussavgang fra Kabelvåg – Svolvær med ankomst før kl. 6 (hurtigbåt) og kl. 7 (arbeidsstart).

       Gjøre følgende fire vedtak i kommunens planprogram:

 • Vågan kommune vil starte arbeidet med en helhetlig boligplan der den boligsosiale planen inngår som en del av kommunens totale boligplan.  Målet er å skaffe flere boliger til en pris som folk med vanlige inntekter vil ha råd til å leie eller eie.
 • o   Vågan kommune vil utarbeide en strategisk reiselivsplan for Vågan kommune. Pågående arbeid med besøksforvaltning, bærekraftprosjekt og arbeidet med regional friluftsforskrift vil være viktige grunnlag for dette arbeidet
 • Vågan kommune er en kulturkommune med stor aktivitet både blant profesjonelle utøvere og på amatørnivå. Det er strategisk viktig at vi vi bygger videre på det rike kulturlivet og det store antallet fastboende kunstnere.  Arbeidet med kommunens kulturplan må snarest igangsettes.
 • Vi vil starte arbeidet med å utarbeide en klima- og miljøplan for Vågan kommune