Politikken vår - program for Vågan Arbeiderparti

Vågan Arbeiderparti vil løse store samfunnsoppgaver i fellesskap.

Helse i alt vi gjør  

Friske innbyggere og en god folkehelse er den røde tråden i vårt program. Noe av det viktigste vi gjør for livskvalitet, trivsel og en god kommuneøkonomi er å prioritere tiltak slik at kommunens innbyggere er friskest mulig. Derfor er det viktig å tenke folkehelse i alle samfunnssektorer, enten det er skole og helsetjenester, kultur og fritidstilbud, muligheter i boligmarkedet, møtested for unge, ensomhet, gang og sykkelstier, lavterskeltilbud i psykiatrien eller økonomi. Kommunen må disponere areal og utvikle infrastruktur som legger til rette for en sunn livsstil og sammen med frivillige, lag og foreninger organisere helsefremmende aktivitets- og kulturtilbud

Klima og miljø er vårt tids viktigste sak. Også lokalt må vi ta ansvar i den store klimadugnaden. Miljø og bærekraft er også en svært viktig forutsetning for trivsel og god helse og må prioriteres.   Velgerne som stemmer på Vågan Arbeiderparti kan være trygge på at vi vil ta nødvendige grep slik at kommunen bidrar i dugnaden for å nå klimamålene. 

Arbeidslivet skal være trygt og helsefremmende  med ryddige arbeidsforhold, lønn og pensjonsvilkår - vi vil bekjempe sosial dumping! Drift av velferdstjenester og infrastruktur av god kvalitet må være et offentlig ansvar med kompetente ansatte i faste, hele stillinger. Vi ønsker ikke ytterligere privatisering. God helse og et trygt arbeidsliv kan bidra til at sykefraværet går ned. Lavt sykefravær er lønnsomt både for arbeidstakere, samfunnet og den enkelte bedrift. 

Under finner du politikken vår for ulike samfunnsområder:

boligpolitikk

Vi trenger boliger i flere prisklasser

Her skal vi bo - sosial boligpolitikk

Vi må ta tilbake den offentlige boligpolitikken og ikke overlate all utbygging til private eiendomsutviklere med sine krav til avkastning. Kommunens eiendomsselskap bør bygge boliger til selvkost eller med lav fortjeneste.  Slik prosjekt kan være.

 • "Leie-til-eie-boliger":  Den som leier betaler husleie hver måned, men i stedet for at leia går til en huseier, går det til å delvis kjøpe litt mer av sin egen bolig hver måned.
 • Innsats for leie-boliger: Lavere leiekostnader for den som leier, men som gjenytelse må personen selv ta et større ansvar for driften av boligen.
 •  "Etablererbolig", en løsning som gjør at man ikke eier hele boligen, men feks. 80 prosent, og dermed også betaler tilsvarende. Resten eier kommunen

Vågan Arbeiderparti vil 

 • Sikre førstegangsetablerere og ungdom en inngang i boligmarkedet.
 • Vurdere tiltak slik at korttidsutleie ikke fortrenger botilbud for fastboende.
 • Utvikle boligtomter - kommunale og i samarbeid med private
 • Prioritere vedlikehold av kommunale bygg.
 • Bygge spesialtilpassede boliger tilpasset innbyggere med særskilte boligbehov.
 • Ha boliger for alle, aktiv oppfølging av Boligsosial Handlingsplan
En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Frisk kommune - helsepolitikk og en verdig eldreomsorg

Frisk kommune - god helse for alle, trygg alderdom

Verdens Helseorganisasjon definerer helse som «fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom». Vågan Arbeiderparti vil prioritere tiltak slik at kommunens innbyggere er friskest mulig, det gir både livskvalitet, trivsel og en god kommuneøkonomi gjennom lavere sykefravær.

Vågan kommune skal være en kommune som tar våre eldre på alvor. Derfor vil vi føre en politikk som skaper en aktiv og verdig alderdom.

Trygg og aktiv alderdom - hovedsaker Vågan Arbeiderparti:

 • Styrke bemanning i helse og eldreomsorgen
 • Flere aktivitører og dagtilbud til personer med demens
 • Prioritere avlastning for pårørende til pleietrengende og personer med demens.
 • Organisere demensomsorgen etter prinsippene med Personsentrert Omsorg der den enkeltes ønsker og perspektiv vektlegges sterkest.
 • Aktiv bruk av velferdsteknologi for å gi en bedre og tryggere eldreomsorg med mulighet for å bo hjemme så lenge som mulig.
 • Bygge trygge botilbud for eldre i Kabelvåg 

God helse for alle -  våre hovedsaker

 • Styrking av rus og psykiatritjenester i Vågan ved å prioritere lavterskeltilbud, tidlig innsats og forebygging.
 • Tiltaksplan mot ensomhet
 • Øke tilbudet med helsesykepleiere i skolehelsetjenesten
 • Styrke forebyggende og lavterrskeltjenester – , jordmortjeneste, logoped, skolepsykolog og helsesykepleiere i skolehelsetjenesten
 • Knytte offentlige spesialisthelsetjenester til Vågan Lokalmedisinske Senter
fiskebåter henningsvær

Fiskeri og havbruk, reiseliv, verftsindustri, handel og kultur er viktige næringer i Vågan

Hva skal vi leve av - næring og arbeidsliv 

Reiseliv, verkstedsindustri med maritime servicebedrifter, fiskeri – og havbruk, handel, kulturnæring og landbruk danner kjernen i næringslivet i kommunen.

Felles for disse er at god infrastruktur og samferdselstilbud er livsnerven og en forutsetning for utvikling.  Kampen for skikkelige fly og båtruter, innkorting og forbedring av E10 og realisering av Hålogalandsvegen må skjerpes opp flere hakk.

Både for nye og eksisterende arbeidsplasser vil Vågan AP bruke kommunens innkjøpsmakt og snarest forplikte oss til seriøsitetskravene utarbeidet av parter i arbeidslivet slik at seriøse lokale firmaer ikke utkonkurreres av aktører som spekulerer i sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet

Drifte av velferdstjenester og infrastruktur av god kvalitet må være et offentlig ansvar med kompetente ansatte i faste, hele stillinger. Vi ønsker ikke ytterligere privatisering.

Næring og arbeid - våre hovedsaker:

 • Jobbe knallhardt for realisering av SKREI opplevelsesenter i Storvågan. Mange direkte arbeidsplasser og store ringvirkninger
 • Forsterkes samarbeidet mellom kommune og næringsliv ytterligere. En mulighet kan være å opprette et Næringsråd med reell innflytelse og møterett i kommunestyret.
 • Styrke plan og næringsavdelinga i kommunen
 • Satse enda sterkere på aktiv næringsutvikling og entreprenørskap i samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner i kommunen
 • utvikle næringsareal i hele kommunen og ferdigstille Osan Syd.
 • Utarbeider handlingsplan for bærekraftig utvikling av reiselivet
 • Gi våre hjørnestensbedrifter gode rammevilkår for bærekraftig vekst.
 • Jobbe for å fjerne ufrivillig deltid og utvikle funksjonelle turnusordninger.
 • Satse på videreutdanning og kurs for kommunens ansatte
 • Opprette flere lærlingeplasser i kommunen
 • Styrke og videreutvikle samarbeidet med fagorganisasjoner, kjempe for arbeidsmiljøloven
 • Krever ryddige arbeidsforhold hos våre tilbydere og forplikte kommunen til prinsippene om seriøsitetskrav i arbeidslivet
 • Infrastruktur og tekniske tjenester skal i hovedsak driftes av kommunen. «Teknisk drift» skal ikke konkurranseutsettes.
 • Sikre integrering og nødvendig arbeidskraft ved å få flere innvandrere inn i arbeidslivet.
To skolebarn holder hender og smiler på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Alle barn i Vågan fortjener en god oppvekst.

Ungan våres – oppvekst og utdanning

En god oppvekst varer livet ut-det samme gjør en dårlig. Derfor ønsker vi å satse på barn og unge enten det er i skolen eller på fritiden.

Meningsfull fritid og kulturtilbud er svært viktig for trivel, bolyst og livskvalitet. Vågan Arbeiderparti vil satse enda sterkere på kultur, idrett og frivilliget. 

Vågan Arbeiderparti vil:

 • Innføre et gratis skolemåltid 
 • Skole og barnehage der ungene bor – vi skal ha en desentralisert skole- og barnehagestruktur
 • Gode møtested for ungdoms under tilsyn av trygge voksne
 • Videreutvikle gode ordninger med leksefri skole
 • Full barnehagedekning med fleksibelt og kontinuerlig opptak
 • Arbeide for hybelhustilbud i Svolvær/Kabelvåg med voksent tilsyn
 • Utvikle lekeplass sentralt i Kabelvåg
 • Styrke skole og barnehageavdelingen.
svømmehall

Vi vil øke bassengkapasiteten og utrede opplæringsbasseng i Kabelvåg.

Aktiv fritid - kultur og idrett

Meningsfull fritid og kulturtilbud er svært viktig for trivsel, bolyst og livskvalitet.   Vågan Arbeiderparti vil satse enda sterkere på kultur, idrett og frivilligheten

Våre hovedsaker kultur, frivillighet og idrett

 • Utvide bassengkapasiteten i Kabelvåg/Svolvær
 • Opprette Folkehelsefond  der frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd til utvikling av små og store nærmiljøtiltak for bedre folkehelse.
 • Utvikle gode møteplasser for ungdom under tilsyn av trygge voksne
 • Forutsigbare tilskuddsordninger til allmennkultur, utendørs og innendørs idrett samt frivillige lag og foreninger.
 • Sterkere satsing på kulturskolen, kinotilbud og bibliotek
 • Realisere SKREI Temapark
 • Lofoten Arena – fotballhall og flere idretter under samme tak.
 • Utbygging av Vågar Idrettspark (turn)
 • Gratis overnatting på kommunens skoler ved arrangement for barn og unge

Klima og miljø

Klima og miljø som vårt tids viktigste sak. Også lokalt må vi ta ansvar i den store klimadugnaden. Vi må ta vare på naturen rundt oss og holde det rent, pent og velstelt. 

Arbeiderpartiet har vedtatt å legge vekk konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja

.

Vågan Arbeiderparti vil:

 •  Ha bysykkelordning i Svolvær og Kabelvåg samt flere ladepunkt for el-bil i kommunen
 • Tilrettelegge for landstrøm i Svolvær Havn
 • Arbeide for miljøsertifisering av Vågan Kommune og kommunale foretak
 • Redusere forbruk av engangsplast og det skal havne mindre søppel og plast i havet og vi skal rydde opp i fjæra
 • Ingen oppdrettsvirksomhet i Austnesfjorden
 • Balansere vekst, bærekraft og trivsel med en voksende reiselivsnæring
 • Beholde markagrense i Kabelvåg og Svolvær og sikre friområder i kommunen, deriblant Silsand.
 • Sikre flere offentlige toalett og søppelhåndtering ved utfartssteder og knutepunkt
 • Tilrettelegge og skilte ved populære offentlige tur- og badesteder (bålplass, benker, infotavler etc)
 • Montere flere søppelkasser i tettbygde strøk og langs veier der folk ofte går tur.
 • Holde parker, kirkegårder, torg, fortau og gater velstelte og søppelfrie og veglys tent om vinteren
 • Pålegge opprydding av skrap og avfall i industriområder og hos private og slå hardt ned på dumping av avfall i naturen
 • Ferdigstille Kabelvåg Torg, Henningsvær Torg og Svolvær Torg
fly

Gode samferdselstilbud er livsnerven og en forutsetning for utvikling.

Komme oss til og fra – samferdsel

Vågan Arbeiderparti vil være svært aktive pådrivere ovenfor overordnede myndigheter slik at vi får realisert fundamentale samferdselsprosjekt i region og kommune.

Viktige samferdselssaker for Vågan Arbeiderparti

      Kommunalt ansvar

 • Bedre inn- og utkjøring til Kabelvåg og etablere ny vei til Rækøya
 • Oppgradering av Lilandsvegen (Laupstad) og veien ned til Ørsvågvær
 • Styrke vedlikehold av kommunale veger, veglys og asfaltering.
 • Parkeringshus sentralt i Svolvær
 • Etablere bussterminal i Svolvær

      Statlig og fylkeskommunalt ansvar

 • Oppgradering av E10 "Vegpakke Lofoten: Vi trenger sterkere påtrykk mot statlige og regionale myndigheter og ønsker å opprette «Lofotveg AS» - etter modell av «Lofotbroene AS»
 • Kjempe for ferge, hurtigbåt, buss og flyruter som dekker våre behov
 • Etablere avkjøringsfiler fra E10 til Svolvær Lufthavn, til Henningsvær og til Hopen.
 • Gang og sykkelstier langs E10 og fylkesveger, gangbru over E10 ved Solbakken på Eidet (Kabelvåg)
 • Opprusting av FV888 (Midnattsolveien)
 • Utbedring av Nonshaugtunnelen.
 • Flere utsiktspunkt og avkjørsler langs E10 gjennom Vågan.
 • Regional flyplass i Lofoten
 • Ferdigstillelse av Laukvik Fiskerihavn