foto: Gunnar Aarstein

Politisk plattform for 2019 - 2023

Vågan Senterparti, Vågan Arbeiderparti, Vågan SV og Rødt Vågan har i dag, 30. september, inngått avtale om en felles politisk plattform for valgperioden 2019 - 2023. Partiene stiller i tillegg felles liste til valg av ordfører, varaordfører, formannskap, hovedutvalg, kommunale foretak og andre valgte verv.

Vågan i utvikling

Følgende hovedprinsipp legges til grunn for Vågan-politikken de kommende fire årene:

Å begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tids største utfordring. FNs 17 bærekraftmål skal være styrende for politikken vår. Vågan kommune skal være tuftet på langsiktig forvaltning av ressurser.

Kommunen skal ha en økonomisk styring som sikrer kontroll med økonomien og muligheter for prioriteringer.

Sterke fellesskap, tillit mellom mennesker og inkludering er verdier som skal oppleves av befolkningen i vår kommune. Vi vil arbeide for et samfunn med mindre forskjeller.

I Vågan skal man kunne leve og virke i alle deler av kommunen i alle livsfaser. Gjennom det skapes gode lokalsamfunn og nærmiljø både i distriktene og i byen. Vi vil legge til rette for vekst og utvikling i alle deler av kommunen. Sterke distrikt skaper sterke sentrum. Vi vil være en motkraft til sentralisering, både innad i kommunen og kommunen opp mot region og stat.


Vågan kommune skal gå foran for et trygt og ordnet arbeidsliv, der hovedregelen er hele, faste stillinger. Vågan kommune skal ikke konkurranseutsette eller privatisere flere av kommunens tjenester.

Vågan kommune skal prioritere tett samarbeid med næringslivet, og vi skal være en aktiv støttespiller og samarbeidspartner for etablering av nye arbeidsplasser.

Et godt samarbeid med omkringliggende kommuner og overordnede myndigheter er viktig for kommunen.

Vi vil være aktive pådrivere for et fremtidsrettet og bedre samferdselstilbud med mindre klimautslipp.

Kultur og frivillighet er «limet» som binder samfunnet sammen. Vi vil videreutvikle Vågan som kulturkommune.

Et grønnere Vågan

Klima

Vi må lokalt vise ansvar slik at vi bidrar til nasjonale og globale mål om reduksjon av klimautslipp. Denne posisjonen har som mål at vi skal redusere klimautslippene med 30 % innen 2023.

 • Vi vil styrke kommunens fagkompetanse på klima og miljø for utarbeiding av klima- og miljøplan, samt oppfølging av kommunens samlede klima- og miljøarbeid, deriblant oppfølging av miljøsertifiseringer.
 • Vi vil utvikle og utprøve bedre og alternativ kollektivtransport i kommunen, blant annet bestillingsbuss/fleksibuss. Vi ønsker å bedre kollektivtilbudet i hele kommunen.
 • Vi vil arbeide sammen med sjøbasert næring og andre samarbeidspartnere for elektrifisering av transport og tilrettelegging av landstrøm i våre havner.
 • Det skal opprettes flere ladepunkt for el-bil, sykkel og båt i kommunen.
 • Vi ønsker at transport av varer inn og ut av kommunen i større grad går på kjøl og bane. Vi vil støtte aktivt opp om reetableringen av en sjøbasert godsrute langs kysten og at arbeidet med Nord-Norge-banen tas på alvor gjennom en formell konsekvensutredning (KVU).
 • Vi vil fullføre miljøsertifisering av alle enheter og kommunale foretak i Vågan.
 • Vi vil jobbe for ordninger med bysykler i Vågan kommune.
 • Vi vil fortsatt jobbe for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Miljø

Vi har et stort ansvar for å forvalte naturen rundt oss, og vi vil foreslå tiltak som fremmer en god forvaltning av naturen. Vi vil legge vekt på forskjønning av offentlige rom, deriblant at vi forebygger forsøpling og at vi rydder opp.  

 • Vågan kommune skal vise ansvar og være pådrivere for å redusere forbruk av engangsplast.
 • Vi vil i perioden videreutvikle tiltak, tilsyn og regelverk slik at det havner mindre søppel og plast i havet og naturen i Vågan.
 • Jobbe for å nå FNs nullutslippsmål.
 • Vi vil prioritere opprydding i fjæra i samarbeid med LAS, ideelle organisasjoner, privatpersoner og andre instanser
 • Vi vil videreutvikle ordninger med toalett, søppelkasser og søppelhåndtering ved utfartssteder og knutepunkt slik at dette dimensjoneres opp mot reelle behov. Her gjelder også tilrettelegging og skilting ved populære offentlige bade- og tursteder.
 • Vi ønsker i løpet av perioden å åpne opp fyllinger i Hopen, Djupfjorden og Osen (Laupstad) for tilgang til vassdrag.
 • Vi vil innskjerpe pålegg for opprydding av skrap og avfall i industriområder og hos private og slå hardt ned på dumping av avfall i naturen.
 • Vi vil jobbe for at miljøopprydding i Svolvær havn igangsettes med en rettferdig finansiering.
 • Vi vil beholde markagrensa i Kabelvåg og Svolvær og sikre friområder i kommunen.
 • Vi vil gjøre torgene i Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær tilgjengelige for alle.
 • Vi vil holde parker, kirkegårder, torg, fortau og gater velstelte og veglys tent.
 • Vi ønsker å ferdigstille den vedtatte miljøgata (Sivert Nilsens gt) i Svolvær.

Næring – et skapende Vågan

Noe av det viktigste vi gjør de neste fire årene er å arbeide for mer verdiskaping og nye arbeidsplasser i hele kommunen. Bosetting og flyttemønster henger nøye sammen med utdanning og jobbskaping, og ikke minst påvirker dette kommunens økonomiske handlingsrom.

Fiskeri- og sjømatnæringen, verkstedindustrien, reiseliv, handel, kulturnæring og landbruk er bærebjelkene i Vågan kommunes varierte næringsliv. Vågan kommune skal i denne perioden prioritere et tett samarbeid med næringslivet slik at vi kan gi best mulige rammebetingelser for eksisterende næringsliv og samtidig være en aktiv støttespiller og samarbeidspartner for etablering av nye arbeidsplasser i hele kommunen.

Fiskeri

 • Fiskeressursene er fellesskapets eiendom og skal fortsatt underlegges en langsiktig og bærekraftig forvaltning som stimulerer til rekruttering og lokalt eierskap. Vi vil bidra til dette gjennom aktivt å jobbe for en nasjonal fiskeripolitikk som styrker kystflåtens rammebetingelser og gjør det mulig for ungdom å komme seg inn i fisket med egne fartøy.
 • Gode havneforhold er vesentlige for fiskerinæringa, og vedlikehold og utbedring av fiskerihavner i kommunen må prioriteres. (Kabelvåg, Svolvær, Kleppstad og Laukvik, Henningsvær og Hovsund)
 • Partiene i denne posisjonen er uenige i regjeringens beslutning om at ansvaret for fiskerihavner nå overføres fra staten og Kystverket til de nye regionene. Vi mener det er naturlig at Nordland Fylkekommune benytter seg av den nasjonale kompetansen hos Kystverket og etablerer den nye havneavdelingen i tilknytning til dette miljøet i Kabelvåg.
 • Vi vil i arealplaner prioritere areal til fiskerirelatert virksomhet og skjerme viktige arealer avsatt til fiskehjeller.

Havbruk og sjømat

Havbruksnæringen er en svært viktig næring i Vågan. Næringen har potensial til enda større verdiskaping som bidrar ytterligere til bosetting, sysselsetting, lokale ringvirkninger og skatteinntekter.

 • Det er satt av betydelige areal til havbruk og oppdrett i kommunens arealplan og kystsoneplan. I planverket vil vi fortsatt skjerme viktige områder for de konvensjonelle fiskeriene fra oppdrettsvirksomhet.
 • Utviklingspotensialet innen havbruk gjelder også oppdrett og høsting av tang og tare, alger og arter som enda ikke er utnyttet.
 • All virksomhet innen sjømat og havbruk forutsetter et sterkt fokus på bærekraft.

Turisme og reiseliv

Reiseliv er en betydelig og voksende næring i Vågan. Det er derfor viktig at vi finner balansen mellom økende turisme, utvikling av arbeidsplasser, naturforvaltning, miljø og trivsel for lokalbefolkningen. Vi kommer den neste perioden til å legge vekt på kommunens vertskapsrolle innen reiselivet, der vi i samarbeid med naturlige samarbeidspartnere tar større ansvar for infrastruktur og tilrettelegging slik at vi oppnår en bærekraftig vekst og viktige, nye arbeidsplasser.

 • Vågan kommune skal være en aktiv deltaker i pågående prosjekt om besøksforvaltning og bærekraft. Arbeidet med disse prosjektene forankres ytterligere på politisk nivå, i administrasjon, i kommunens næringsliv, hos frivillige organisasjoner og hos innbyggere.
 • Vi ønsker i perioden å utvikle en strategisk reiselivsplan for Vågan Kommune og koordinere arbeidet i størst mulig grad med øvrige kommuner i Lofoten. Det har vært en sterk utvikling i næringa i årene etter at «Masterplanen» for reiselivet i Lofoten ble utarbeidet.
 • Denne posisjonen vil jobbe for at det innføres turistskatt eller annen stabil finansiering av besøksforvaltning.

Handel

I Vågan har vi en viktig og variert handelsnæring der Svolvær er motor som kompakt handelssenter.

 • Vi vil legge til rette for tilstrekkelig areal for utvikling av handelsnæringa og et levende sentrum i Svolvær.
 • Vågan kommune skal gjøre mest mulig av våre innkjøp lokalt.Et variert tilbud av butikker og handelsnæring lokalt er svært viktig og bidrar til gode servicetilbud og sysselsetting. Det er viktig for kommunen at vi «handler lokalt», både i by og bygdene slik at disse tilbudene opprettholdes.

Kulturnæring

De samarbeidende partier vil plassere kultur, kreativitet og kulturelle næringer i hjertet av våre utviklingsplaner. Vi vil anerkjenne og understreke den strategiske betydningen ”kulturkommunen Vågan” har for utvikling og bolyst i hele kommunen.  Det store mangfoldet av kultur og idrettstilbud drevet fram av amatører og frivillige, det høye antallet fastboende kunstnere, kulturskolen og profesjonelle kulturarenaer som Lofoten Kulturhus, er svært viktige og bidrar til stor aktivitet, trivsel og økt sysselsetting

 • Vi vil jobbe for realisering og finansiering av det nasjonale prosjektet SKREI. I SKREI opplevelsessenter vil landet endelig få vist fram torsken, skreien og Lofotfiskets unike betydning for utviklingen av nasjonen.
 • Vi vil understreke Lofoten Kulturhus sin strategiske betydning for trivsel og bolyst, og der det store antall besøkende gir ringvirkninger for kommunens næringsliv og gir et viktig bidrag i samfunnsregnskapet.
 • Vi vil jobbe for «artists in residence» og «Co-work»-miljø innen kulturnæringer med mål om økt etablering og attraktiv klyngedannelse innen ulike kunstformer. Vi vil utforske mulighetene for økt samarbeid med Nordland Kunst og Filmskole med dette formålet.
 • Festivaler, kultur- og idrettsarrangementer har strategisk betydning ved at de bidrar til økt besøk i kommunen, noe som kommer lokalt næringsliv til gode, og på den måten bidrar til å sikre sysselsetting og lokale arbeidsplasser.

Landbruk

Landbruk skaper arbeidsplasser og bosetting, opprettholder vårt unike kulturlandskap og bidrar til lokal matproduksjon. Landbruksnæringen sikrer matforsyning, beredskap og arbeidsplasser.

 • Vi ønsker å bidra til mer landbruksvirksomhet, ikke mindre. Dersom eiendommer selges, er det viktig å følge opp at jord og beitemarker ikke blir liggende brakk.
 • Gårdsturisme og prosjekter lik «Inn på tunet» åpner opp gårdsliv og landbruk for befolkning og bidrar til økt trivsel og verdiskaping. Vi vil støtte aktivt opp om slike etableringer.
 • Vi mener det vil være gunstig for kommunen og regionen både for sysselsetting og klima om vi som samfunn i større grad benytter oss av lokalprodusert mat, og vil samarbeide aktivt med landbruk og næringsliv for tiltak som gjør lokalprodusert mat mer tilgjengelig. Eksempler på slike tiltak er «Bondens marked» og «REKO-ring».
 • Vi vil utforske muligheten for sterkere tilknytning til lokale matprodusenter i kommunens egen matproduksjon i storkjøkken, institusjoner og skoler.

Samferdsel

Gode samferdselstilbud er vesentlig for kommunens utvikling. Denne posisjonen vil være aktive pådrivere ovenfor statlige og regionale myndigheter slik at vi sikrer ferge, båt, buss og flyruter som dekker våre behov og videre at vi får realisert fundamentale samferdselsprosjekt i region og kommune.


Kommunalt ansvar

 • Styrke vedlikehold av kommunale veger. Vi vil arbeide for at eksisterende kommunale grusveier asfalteres.
 • Vi vil modernisere vei- og gatebelysning i Vågan slik at kostnaden til drift reduseres.
 • Vi vil videreutvikle arbeidet med gode parkeringsløsninger.
 • Vi vil arbeide for at det i hele kommunen er trygt og attraktivt for myke trafikanter.
 • Vi vil sikre skoleveien til Eidet (Rødlimyra) i samarbeid med Statens Vegvesen.
 • Vi må se på bedre vegløsninger til Rækøya.

Statlig og fylkeskommunalt ansvar

 • Arbeide for at innkorting og oppgradering av E10 Svolvær – Fiskebøl, at «vegpakke Lofoten» realiseres så raskt som mulig og prioriteres i nasjonal transportplan (NTP).
 • Arbeide for at opprusting av FV888 (Midnattsolveien) prioriteres av Nordland Fylkeskommune.
 • Arbeide for at Statens Vegvesen etablerer avkjøringsfiler fra E10 til Svolvær Lufthavn, til Henningsvær og til Hopen.
 • Samarbeide tett med Statens Vegvesen og Nordland Fylkeskommune med mål om at det etableres mer gang- og sykkelsti langs E10 og fylkesveger - Hopen, mot badeplass «under fjellet», gjennom Laupstad og Engøya – Henningsvær.

Trygg og forutsigbar arbeidslivspolitikk

Trygge og forutsigbare arbeidsforhold er vesentlig for god helse og livskvalitet. Arbeidslivet i Vågan skal være trygt og helsefremmende. Som folkevalgte har vi et stort ansvar som arbeidsgiver, og vil jobbe for en arbeidslivspolitikk som fremmer trivsel, tilstedeværelse, lavt sykefravær og rekruttering. Trepartssamarbeidet bidrar til et ryddig arbeidsliv og er vesentlig for å lykkes i arbeidslivspolitikken.

 • Vågan kommune skal ha en attraktiv arbeidslivspolitikk som gjør at vi beholder og tiltrekker oss kompetent arbeidskraft.
 • Vår målsetting er at Vågan kommune som hovedregel skal tilby ansatte hele, faste stillinger og at denne andelen øker betydelig denne perioden.
 • Turnusordninger som fremmer trivsel og forutsigbarhet både hos de ansatte og brukere skal utprøves og utvikles.
 • Vågan kommune skal kjempe mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ved å sørge for at kommunen som arbeidsgiver, innkjøper og byggherre aktivt bruker vår rolle til å fremme et seriøst arbeidsliv.
 • Samarbeidende posisjon vil i samarbeid med administrasjon, enhetene, ledere, verneombud og tillitsvalgte ta initiativ til en total gjennomgang og kontinuerlig arbeid med mål om reduksjon av kommunens sykefravær. At sykefraværet reduseres og blir lavest mulig er lønnsomt både for kommunen, samfunnet og den enkelte arbeidstaker.
 • Vågan kommune vil i samarbeid med partene utrede 6-timers arbeidsdag med tanke på utprøving ved et av sykehjemmene eller i hjemmetjenesten. Dette som ett av flere tiltak for å redusere sykefraværet i kommunen.
 • Vågan kommune skal ikke konkurranseutsette eller privatisere flere av kommunens tjenester.
 • Kommunestyrets vedtak om å følge gammel arbeidsmiljølov mht midlertidige ansettelser videreføres.
 • Ansatte skal føle seg trygge på at de blir hørt, verdsatt og kan ytre seg fritt.

Forebygging, helse og omsorg

Verdens helseorganisasjon definerer helse som fysisk, psykisk og sosial helse. Noe av det viktigste vi gjør for livskvalitet og trivsel er å prioritere tiltak slik at kommunens innbyggere er friskest mulig. Derfor vil vi nøye følge opp målene i kommunens folkehelseplan og tenke forebygging og folkehelse i alle samfunnssektorer. Denne posisjonen vil tilstrebe at velferdstilbudene til innbyggerne er likeverdige, uavhengig av hvilken del av kommunen en bor. Denne posisjonen vil understreke betydningen av at vi har et lokalsykehus, Lofoten Sykehus, med god akuttberedskap.

 • Partiene som samarbeider vil prioritere tiltak som motvirker ensomhet og utenforskap, enten det er blant ungdom, eldre, psykisk syke, bosatte flyktninger eller de som av ulike årsaker har dårlig økonomi.
 • Denne posisjonen ønsker å satse enda sterkere på forebygging av psykisk uhelse og vil prioritere lavterskeltilbud innen psykisk helsetjeneste.
 • I samarbeid med administrasjonen, fagforeningene, nabokommuner og de lokale helselagene vil vi styrke hjemmetjenesten i distriktene, slik at tilbudet blir likeverdig, uavhengig av hvilken del av kommunen en bor i.
 • Vi vil organisere demensomsorgen etter etablerte prinsipp for Personsentrert Omsorg, der den enkeltes individuelle behov og ønsker vektlegges.
 • Ta initiativ til å etablere interkommunalt tilbud for tyngre psykiatriske pasienter i Lofoten.
 • Vi vil arbeide for å øke antall aktivitørstillinger som betjener sykehjem og hjemmeboende.
 • Pårørendes og frivilliges innsats er svært viktige bidrag for god livskvalitet for kommunens eldre og syke. Vi vil se på mulighet for avlastning av pårørende med betydelig omsorgsansvar i heimen.

Kultur, frivillighet, idrett og inkludering

Vi vil arbeide for at kultur og frivillighet har gode vilkår i våre lokalsamfunn. Arbeid og dugnadsinnsats som gjøres gjennom frivillig arbeid i kommunens flere hundre lag og foreninger er «limet» som binder sammen våre lokalsamfunn. ”Kulturkommunen Vågan” skal være et begrep med innhold. Vi ønsker ikke minst å anerkjenne og samarbeide med ildsjeler og samfunnsentreprenører –  de som får ting til å skje, enten det er festivaler, sportsarrangement, sangstunden for de eldre eller skolekorpsets vårkonsert.

 • Kommunen skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners arbeid og ha et tett samarbeid med frivillige, lag og foreninger.
 • Det er viktig med gode kultur- og idrettstilbud i hele kommunen.
 • Vi vil utvikle gode tilbud for uorganisert ungdom i hele kommunen. Vi vil styrke ungdomsarbeidet i kommunen med en fagstilling.
 • Vi vil utvikle Vågan musikk- og kulturskole.
 • Vågan kommune skal være pådriver for en inkluderingsdugnad der vi i nært samarbeid med næringsliv, frivillige lag og foreninger, idrettsråd og enkeltpersoner ser på hvordan vi kan bedre kan systematisere integrering og inkludering av bosatte flyktninger og andre tilflyttere.
 • Denne posisjonen vil se videre på drift av VIO med tanke på styrking av dette programområdet.
 • Denne posisjonen vil videreutvikle hallkapasitet, kultur og sportsarenaer i kommunen.
 • Vågan kommune skal utvikle en kommunal kultur- og frivillighetspolitikk, blant annet gjennom en kulturplan for Vågan.

Kunnskap for framtida

Vågans viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap, kreativitet og skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Vi trenger kompetent arbeidskraft nå og i framtida, og Vågan skal være ungdommenes kommune. I barnehage og fellesskolen møtes barn og unge med ulik bakgrunn, fra ulike samfunnslag, og lærer hverandre å kjenne. Barnehager og skoler i Vågan er svært viktige for at Vågan kommune skal nå våre strategiske mål. Denne posisjonen vil være en aktiv og tydelig skole- og barnehageeier. Skolene og barnehagene våre skal være trygge lære- og oppvekstmiljø. Vågan kommune skal være en leksebevisst kommune.

Barnehager

En god barndom varer hele livet. Barnehagene i Vågan skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er første skritt på veien til livslang læring og dannelse. Denne posisjonen vil prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagene og som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage.

 • Barna i Vågan skal ha rett til barnehageplass i sitt nærmiljø.
 • Vågan kommune skal legge til rette slik at barnehageansatte får styrket sin spesialpedagogiske kompetanse.
 • Denne posisjonen vil arbeide for at barnehagene i Vågan har tilstrekkelig bemanning med relevant utdanning.
 • Denne posisjonen er fornøyd med dagens eierstruktur i barnehagene i kommunen. Vi ønsker ikke at store, kommersielle kjeder etablerer seg i barnehagesektoren i Vågan.
 • Vi har ambisjon om kontinuerlig barnehageopptak.

Skole

Skolene er vårt viktigste verktøy for å forme morgendagens grønne samfunn og ungene som går på skole i Vågan skal oppleve trygghet, trivsel og høy kvalitet på undervisning.

 • Et godt kosthold bidrar til et godt læringsmiljø. Vi vil jobbe for en statlig finansiering av gratis skolemat. Inntil det kommer på plass vil vi gjennomføre en prøveordning på en eller to av skolene i kommunen, slik at vi får kartlagt hva som kreves.
 • Vi vil styrke helsesykepleier og andre hjelpetjenester i skolene, inkl. ved VIO skole.
 • Vågan kommune har ni offentlige og en privat grunnskole. De er alle helt avgjørende for utviklingen av samfunnene de tilhører. Vi vil beholde den desentraliserte skolestrukturen i kommunen.
 • Rehabilitering, alternativt nybygg ved Gimsøy oppvekstsenter gjennomføres.
 • Statusgjennomgang på skolebygget i Laukvik.
 • De nye læreplanene skal gi mer rom for dybdelæring og større handlingsrom for lærere og elever. I tillegg er det fremhevet en tydelig målsetning om mer lek i skolen, og læreplanene er tydeligere på at de yngste barna skal få lære mer gjennom lek. Målet er en bedre overgang mellom barnehage og 1.klasse, der 1.klasse samsvarer med forutsetningene da 6-års reformen ble innført, og tar hensyn til ulik progresjon hos det enkelte barn.
 • I samarbeid med fylkeskommunen og Statens Vegvesen vil vi jobbe for trygge skoleveier i hele kommunen.
 • Vi ønsker en systematisk og strategisk tilnærming til bruken av lokale læreplaner der fiskeri, lokalhistorie og friluftsliv er sentrale element.

Videregående utdanning

Morgendagens arbeidsliv er avhengig av at flere velger å ta høyere utdanning. Det er viktig for utviklingen av arbeidslivet og verdiskapingen i Vågan at vi har en god balanse mellom yrkesfag og studieforberedende fag. Det er strategisk viktig for kommunen at vi har et best mulig linjetilbud ved vår lokale videregående skole.

 • Vi vil arbeide aktivt for å opprettholde relevante studietilbud ved Aust-Lofoten Videregående og i regionen.
 • Bidra til at det er attraktivt for elever å velge Aust-Lofoten videregående skole som studiested ved å tilby gode fritidsaktiviteter og trygge hybeltilbud for de som må bo på hybel
 • Jobbe for at Aust-Lofoten videregående skole kan tilby opplæring for voksne over 24 år, helst gjennom modulstrukturert opplæring som kan føre til fagbrev eller gi studiekompetanse.
 • Ansette flere lærlinger i kommunen

Fagskoler og høyere utdanning

Vi vil jobbe for etablering av flere lokale studietilbud innen høyere utdanning, at desentraliserte utdanningstilbud i regionen styrkes, og at etablerte studieplasser lokalt styrkes.

Nordland Kunst og Filmskole, Lofoten Fagskole avd. opplevelsesbasert reiseliv og naturguidestudiet via UiT er viktige tilbud lokalt.

Boliger for alle

Denne posisjonen ønsker en aktiv tilnærming til boligpolitikken i kommunen. Vi ønsker å bruke alle tilgjengelige virkemidler slik at også de med vanlige lønninger, ungdom, enslige og eneforsørgere finner bolig til overkommelige priser. Vi mener boligpolitikken er et viktig grep for et inkluderende samfunn

 • Det skal tilstrebes en bedre sosial profil på eiendomsskatten.
 • Styrke vedlikehold på kommunale boenheter.
 • Styrke ordningen med boligveiledning, slik at flere av de som trenger det får hjelp til å mestre boforholdet.
 • Vågan kommune skal utarbeide en helhetlig boligplan der boligsosiale tiltak inngår. I planen skal tiltak som for eksempel tilvisningsavtaler, leie-til-eie, innsats-til-eie, forkjøpsrett i nye prosjekt, og andre tiltak vurderes.
 • Vi vil vurdere tiltak og økt håndheving av eksisterende regelverk slik at korttidsutleie ikke fortrenger botilbud for fastboende.
 • Denne posisjonen vil opprettholde og håndheve kommunal boplikt.
 • Bygge noen spesialtilpassede boliger for innbyggere med særskilte boligbehov.

By- og stedsutvikling

Kommunens vekst og utvikling fører til at nærmiljøene våre er i endring. Denne posisjonen ønsker å legge til rette for en miljøvennlig by- og stedsutvikling.

 • Vi vil arbeide for et framtidsrettet og helhetlig by- og stedsutviklingsarbeid hvor natur, miljø, trivsel og kulturarv ligger til grunn.
 • Utvikling av arbeidsplasser og stedsutvikling går hånd i hånd. Vi vil satse aktivt på næringsutvikling.
 • Vi vil prioritere utvikling av grønne byrom og friluftsområder.
 • Arbeidet med universell utforming skal følges opp.
 • Fortette allerede bebygde områder som et ledd i miljøvennlig byutvikling

Organisasjon – politisk og administrativ

Rådmannen, administrasjon og ansatte er avgjørende for å få gjennomført politiske vedtak. Vi vil vektlegge et godt og ryddig samarbeid med Rådmannen og hans stab.


Vi vil beholde dagens tre hovedutvalg med noe justering av utvalgenes navn og ansvarsområder. 

Ansvar for strategisk utvikling og næringsutvikling legges til formannskapet.

Hovedutvalgene er:

 • Oppvekst, kultur og inkludering (HOKI)
 • Miljø, plan og næring (MPN)
 • Helse, omsorg og forebygging (HOF)

Vi vil

 • Foreta en gjennomgang og evaluering av organisasjon og drift i kommunens tre foretak.
 • Kultur i Vågan KF endrer navn til Lofoten Kulturhus KF
 • Styrke det partssammensatte arbeidet med reduksjon av sykefravær gjennom AMU og PSU
 • Åpenhet i det politisk arbeidet. Vi ønsker å strømme alle politiske møter så framt det er mulig.